Kvalita

      KERN s.r.o. má zaveden systém managementu kvality podle norem řady ISO 9001. Systém je certifikován podle ISO 9001:2015. Vedení společnosti klade velký důraz na stálé zlepšování zavedeného systému kvality, jenž je základním předpokladem dosahování spokojenosti zákazníků s výrobky a servisem KERN s.r.o. Všichni zaměstnanci společnosti se angažují podle svých schopností k naplnění obsahu Politiky kvality. Vedení firmy zase vytváří zaměstnancům příznivé klima k tomu, aby mohli klidně, bezpečně a kvalitně pracovat a dosahovali přitom vysoké produktivity.

  ISO 9001
Ekologie

      Vedení společnosti KERN s.r.o. si uvědomuje svou odpovědnost za zachování příznivého životního prostředí budoucím generacím a základního práva každého člověka v takovémto prostředí žít. Proto chápe ochranu životního prostředí jako svůj  prioritní úkol a klade tento prvek integrovaného systému řízení na první místo.

      Od začátku roku 2002 je systematicky realizována progresivní koncepce systému řízení společnosti, a to zavádění, certifikace a neustálé zlepšování integrovaného systému řízení. Nosnými  pilíři tohoto systému jsou systémy řízení ochrany životního prostředí, řízení bezpečnosti práce a řízení kvality.

      Vlastníci společnosti využívají a chtějí nadále využívat nejnovější technologie s vysokou produktivitou výroby, produkující kvalitní výrobky, nezatěžující životní prostředí a umožňující bezpečnou práci.

      Společnost KERN s.r.o. je certifikována podle ISO 14001:2015 a má stanovenu environmentální politiku. Pravidelným stanovováním a plněním cílů a programů environmentálního managementu dosahuje neustálé zlepšování v této oblasti. Jedním z nástrojů dlouhodobého plánování je strategie environmentálního managementu, která obsahuje závazné postupy při jednotlivých činnostech podnikání a odpovědnost za jejich dodržování.V červnu 2007 byla ve firmě zřízena nová funkce - ekolog ( tel.+420 558 337 102).

14001

Ovzduší

      Ve společnosti jsou od roku 2013 provozovány tři emisní stacionární zdroje. Zařízení jsou pravidelně kontrolována podle provozního řádu a udržována v dobrém technickém stavu. Provoz stacionárních zdrojů je povolen Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Stanovené emisní limity látek znečišťujících ovzduší jsou trvale dodržovány. Firemní ekolog (tel.+420 558 337 102) sdělí na požádání konkrétní údaje.

Odpadní vody

      Odpadní vody z technologických procesů jsou čištěny ve vlastní neutralizační stanici, která byla uvedena do provozu v roce 2005. Zařízení je udržováno v dobrém technickém stavu. Neutralizační stanice je provozována podle provozního řádu.Společnost má stanoveno povolené maximální množství vypouštěných vod do městské čističky odpadních vod. Stanoveny jsou i limity znečišťujících látek v odpadních vodách.Znečišťující látky v odpadních vodách jsou pravidelně monitorovány, vypouštěné vody jsou kontinuálně měřeny. Všechny stanovené limity jsou dodržovány.Pro případ ohrožení vod a půdy má společnost vypracován vlastní havarijní plán.Firemní ekolog (tel.+420 558 337 102) sdělí na požádání konkrétní údaje.

Odpady

      V červenci 2005 se naše společnost zapojila do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území Města Třince. Nakládání s odpady v naší firmě je schváleno orgány státní správy. Ve výrobních i nevýrobníchobjektech provádíme třídění odpadů. Odvoz, likvidaci a uložení odpadů provádí externí organizace, terá mají na tuto činnost oprávnění. Tato služba je prováděna jen na základě smluvních vztahů.

      Máme zpracován Plán odpadového hospodářství společnosti KERN s.r.o. dle §44 odst.5 zákona č.185/2001 Sb.o odpadech a o změně některých dalších zákonů. V červenci 2008 byla ve firmě zřízena funkce – odpadový hospodář (tel. +420 558 337 104). Odpadový hospodář sdělí na požádání konkrétní údaje o nakládání s odpady ve firmě.

      Údaje v oblasti životního prostředí jsou pravidelně zasílána do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP)

      Naše společnost má vlastní dokument – Základní hodnocení rizik ekologické újmy – vypracovaný podle platných předpisů.

Bezpečnost (BOZP)
OHSAS 18001

      KERN s.r.o. má zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při príci (BOZP). Tento systém je certifikován podle specifikace ČSN OHSAS 18001:2008. Certifikačním orgánem je společnost Systémové certifikace, s.r.o., číslo akreditace S 3209. Všichni zaměstnanci společnosti se angažují podle svých schopností k naplnění obsahu Integrované politiky. Vedení firmy zase vytváří zaměstnancům příznivé klima k tomu, aby mohli klidně, bezpečně a kvalitně pracovat a dosahovali přitom vysoké produktivity.

Integrovaná politika KERN, s.r.o.

KERN, s.r.o. má zavedený "integrovaný systém řízení". Integrovanou politiku KERN, s.r.o. si můžete stáhnout zde.

Integrovaný systém řízení je pravidelně jednou za rok prověřován certifikačním orgánem prostřednictvím kontrolních auditů. Dále je systém kontrolován plánovanými interními audity a externími odběratelskými a výrobkovými audity.